Rehabilitacja dzienna dzieci (ODR)

Integracja sensoryczna SI

W naszej Poradni dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. Oddział Rehabilitacji Dziennej jest optymalnym rozwiązaniem dla pacjenta, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie wystawia:

  • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
  • lekarz POZ.