Usługi

Fizjoterapia dla kobiet w ciąży


Strona w przygotowaniu…

Biofeedback


Strona w przygotowaniu…

Rehabilitacja domowa po COVID-19


Strona w przygotowaniu…

Konsultacja maluchów


Strona w przygotowaniu…

Hospicjum domowe


Dla każdego dziecka, tym bardziej dla tego, które choruje, rodzinny dom jest najlepszym miejscem. Hospicjum domowe opiekuje się pacjentem i jego najbliższymi. Oprócz aspektu medycznego choroby bierze pod uwagę kwestie socjalne, psychologiczne, duchowe, egzystencjalne – jest to tzw. holistyczny (całościowy) i wielodyscyplinarny typ opieki. Opieka ma charakter ciągły, istotą są regularne wizyty lekarza i pielęgniarki (obecnie odpowiednio: min. 2x w miesiącu i 2x w tygodniu – wg litery kontraktu z NFZ), oraz wizyty psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego – wg rozpoznanych potrzeb pacjenta i jego opiekunów. Zespół hospicjum domowego wspiera i uczy najbliższych chorego jak opiekować się nim. Najbliżsi i rodzina są zawsze najbardziej przez chorego pożądanymi i cenionymi opiekunami a jego dom idealnym i najczęściej wybieranym środowiskiem opieki.

Rehabilitacja domowa dla dzieci i dorosłych


Jeśli pacjent ze względu na stopień niepełnosprawności nie może dotrzeć do placówek lecznictwa ambulatoryjnego przysługuje mu rehabilitacja w miejscu zamieszkania lub pobytu. Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:

  • lekarze specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii;
  • lekarze ze specjalizacją I stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach j.w.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

Rehabilitacja dzienna dzieci (ODR)


W naszej Poradni dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. Oddział Rehabilitacji Dziennej jest optymalnym rozwiązaniem dla pacjenta, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie wystawia:

  • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
  • lekarz POZ.